musicbutton

 


Ontwerpen

Ontwerp 2   Status-oriëntatie Kleurencode

Er heerst een algemene afkeer van uniformen en formaliteit omdat we daar veel vervreemding en oorlog van individuen en groeperingen mee hebben ondervonden. Na de wereldoorlogen is er zo de pacifistische beweging ontstaan, een weerzin tegen algemene dienstplicht en dergelijke. Het geüniformeerde werd te vuur en te zwaard bevochten in demonstraties en kraakakties. De vraag is echter wat, als we die uniformering willen afschaffen, dan het alternatief zou zijn voor die onpersoonlijke grijze, groene en blauwe apenpakken. Men kan ook stellen:

"... een samenleving zonder een duidelijk begrip van formele (bevrijdende) orde bevindt zich op de weg der zelfvernietiging." (T.O.R. 2 m).

Anarchie is zo bezien dus niet direkt een aantrekkelijk alternatief. Derhalve gingen de gedachten uit naar een tussenvorm tussen het onpersoonlijk geüniformeerde en de persoonsgebonden smaakgevoelige modekleding in de informele en vrije tijdssfeer. Probleem van het algemeen uniform is dat het geen onderscheid meer maakt tussen de soort van persoon die erin zit. En dat draagt bij of is symptoom van de destructieve vervreemding en de uitwassen van b.v. rechts-extremisme. Men zou dus de identiteit van de leeftijd en levensroeping (sociale achtergrond) tot uitdrukking kunnen brengen en zo de depersonalisatie en vervreemding (ten dele) uit de formele groepskleding kunnen weren. Zo kan er representatie zijn en toch een identificeerbare persoon die thuis te brengen is qua leeftijd, sociale achtergrond of roeping en een zekere graad van betrokkenheid of ontwikkeling (anciënniteit, wijsheid, ervaring). Door een dergelijke identificeerbaarheid valt dan een deel van de machtspretentie of het monopolie van een geüniformeerde organisatie weg. Er is dan meer gevoel voor relativiteit in de uitvoering van de plichten en meer duidelijkheid naar burgers zoals ze ook graag liever nergens bij willen mogen horen. Het gevaar van een zuiver materiële klassenindeling, zoals men b.v. kan zien in het indische kastenstelsel, kan worden ondervangen door een bepaalde onderscheiding naar de laatst genoemde ervaring. De mate waarin iemand wel of niet materieel gemotiveerd leeft, de transcendentie of overstijging, die uiteindelijk bepalend is voor de angst die men voelt voor en met zoiets, onttrekt zich echter (geleidelijk aan) aan materiële maatstaven en is dus moeilijk in formele kenmerken onder te brengen. Het onderliggende ontwerp kan men dan ook het beste zien als een soort van beroepskleding voor formele functies, zoals we die kennen van overheidsinstellingen als de politie, het leger, de brandweer en andere controle en beheers-diensten, in de sfeer der bevrijding van materiële plichten. De horigheid van zo'n representatievorm aan de besluiten van een democratische regering blijft natuurlijk een voorwaarde, de regering is immers ten dele voortgekomen uit de kennis der bevrijding.

Mensen echter die een warm hart hebben voor het zich identificeren met De Orde van de Tijd of die een praktische behoefte hebben aan een formele vorm van representatie van de belangen van De Orde van de Tijd kunnen naar vrijheid hun voorkeur van beroepsmatige oriëntatie en burgerlijke status tot uitdrukking brengen in de vorm van de hieronder weergegeven kleurenkode voor b.v. hun kleding. Het gezagskenmerk is in dezen niet meer een exclusief recht van de overheid. Een bedrijf, of een religie of een overtuiging zoals hier gehuldigd, heeft ook bedrijfs- of formele kleding nodig zodat een individu of een vrije organisatie ook het goede voorbeeld kan geven dat het ook anders kan met dit soort dingen. Alle organisatie op dit punt is uiteindelijk toch gebonden aan politieverordeningen en andere maatregelen van bestuur zolang de politiek er zelf niet aan meedoet. Het idee is dat vanuit de juiste menselijke waarden nooit ernstige uitwassen kunnen ontstaan, zelfs niet een'zwarte-kousen' diktatuur van sociale oplegging en angst, die niet berust op een zelfverwerkelijking zoals hier beoogd in de filognosie.

Het voorstel is de kleur zwart te nemen als de formele identificatie voor de kleding van het intellect (met inbegrip van de geestelijkheid). De kleur donkerrood wordt herkend als de kleur van de ambtelijke beroepen (overheid/militairen). Grijs is de kleur van de mensen die in de handel zitten, terwijl arbeiders de kleur beige als hun identiteit van kleding hebben. De persoonlijke status, onafhankelijk van de beroeps-oriëntatie, kan tot uitdrukking worden gebracht door middel van de kleur van het hemd: groen voor de celibatairen beschikbaar voor een huwelijk (celibatair/student), wit voor de getrouwde mensen, blauw voor diegenen die zich uit de echtelijke toewijding terugtrekken en oranje voor de onthechtte staat. Stropdassen zijn vervangen door een smalle band (of kraag) in de kleur van de beroeps-oriëntatie om uitdrukking te geven aan de identificatie met De Orde van de Tijd. Aan deze boord kunnen ook onderscheidingstekenen worden gehangen die de mate van betrokkenheid weergeven: beginnend, erkend en ervaren in dienstbaarheid respectievelijk geen ster dragend, een zilveren ster en een gouden ster in overeenstemming met het logo van De Orde. Aldus is voorzien in 48 mogelijke representaties.

Het concept is dus, nogmaals, niet direkt bedoeld als vervanging van uniforme kleding, maar als een tussenvorm die eventueel het geüniformeerde beter doet functioneren en gedeeltelijk kan terugdringen. We kunnen toch ook niet steeds maar meer politie op staat en minder gewone mensen die 'het' nog nog durven. Het is feitelijk enkel een kleurenkode en niet zozeer een uniform kledingontwerp, waarmee iedere modeontwerper mag improviseren (geen patentrecht geclaimd) om in te kunnen spelen op de behoefte van mensen ergens bij te horen en zich met anderen te identificeren. Vergelijk de afbeelding hieronder ook met de afbeelding van de de filognostische gids van algemene menselijke verschijningsvormen zoals verdeeld in formele/informele en bevrijdde en niet-bevrijdde verschijningen. Aldus heeft het schema hier beneden betrekking op de formele verschijning der bevrijding.

(zie verder: The Game of Order

 

 
 

Een ieder geïnteresseerd in het gebruik van deze kleurenkode of de verfijning ervan voor kleding en andere styling wordt vriendelijk verzocht zich te registreren bij de Orde van de Tijd

 

 

 

          

 


©1999De Orde van de Tijd