musicbutton


De beroemde "Platte Aarde" houtsnede verscheen voor het eerst in Flammarion's 1888 L'atmosphère: météorologie populaire (p. 163). Artiest onbekend.
Tijdwetenschappen

Naast de spirituele, politieke en astronomische overwegingen zijn er meer visies op de tijd. Er zijn historische beschouwingen, chronobiologische noties, psychologische geestelijke gezondheids paradigmata, sociologische ideeën en onderzoekingen, filosofen en filosofieën begaan met dat begrip en meer benaderingen van de diverse afdelingen der wetenschap. De Orde van de Tijd beijverde zich artikelen van andere wetenschappers te verzamelen en ze te presenteren en in hun geheel voor deze site te behouden. Het is een groeiende verzameling die een beeld geeft van een algemeen wetenschappelijk begaan zijn met dit essentiële onderwerp van onderzoek. Lees over andere wetenschappen en voeg het uwe toe!Tot het onderwerp van de tijd hebben talloze wetenschappen bijgedragen met allerlei soorten van onderzoekingen en conclusies. Vanaf deze pagina kan men surfen om deze verschillende onderwerpen aan een onderzoek te onderwerpen. Er zijn slechts een paar onderwerpen op deze site bewaard daar er nog vele andere internet pagina's en tijdwetenschappen zijn die hier niet staan opgesomd, die door andere webmasters worden onderhouden. Voor de laatstgenoemden wordt een tijd-directory van de Linking-Bibliotheek geboden, de menswetenschappelijke linksverzameling van de Orde van de Tijd. Een ieder die zijn eigen Internet bijdrage mist op deze pagina's kan rechtstreeks online oplinken vanaf de Linking Library gastenpagina om te worden opgenomen in de tijddirectory.

Zie ook onder politiek en spiritualiteit van deze site voor meer idealistische artikelen over de psychologie van de tijd.

Ga naar de Citaten over de Tijd om (in het Engels) te lezen wat de grote geesten van de mensheid over het onderwerp hebben gezegd.

Psychologie / wetenschapsfilosofie

 Het 'NIET'-Paradigma René P.B.A. Meijer, ( Maart 1986)
'Alle (paradigmatische) aktiviteit bestaat als een relatieve, zichzelf bewijzende tijdsgewaarwording die merkwaardigerwijze in feite niets anders doet dan de tijdgebonden buitenwereld met het wisselende andere te (ont)kennen terwille van de eigen vitaliteit.' In dit artikel wordt nader ingegaan op de betekenis van het begrip paradigma voor het psychologiebedrijf. Na een nadere toelichting op de psychologie als de studie van het woord, wordt ingegaan op de negatie bij de bestudering van door menselijke waarden bepaalde paradigmata. Met de positieve erkenning van deze negatie worden de implicaties besproken van het daaruit volgende 'NIET'-paradigma.

Psychologie

Vadertje Tijd: de Analytische Conclusie door: Drs. R.P.B.A. Meijer. Een verslag in 1991 uitgebracht aan P. Vroon, Professor in de experimentele psychologie, over het Tijdsysteem. Dit verslag vormde de basis voor het boek 'De Spiegel van de Tijd' en het bouwen van deze website. Ook werd het gepresenteerd op de 'International Conference on Health and Spirituality' te Poona, India sept 1992.

Horologie

Impatient Pendulum door D. H. (Long Now Foundation): Enkele gedachten over de werkelijkheid van de moderne timing: de auteur beklaagt zich erover dat hij uit zijn doen is wat betreft de traditionele orde en droomt van een klok die het Nu definieert dat de bewegingen van de hemellichamen in verband brengt met wereldse kalenders.

Sociale Wetenschap

Cultural Studies as Geisteswissenschaften? Time, Objectivity, and the Future of Social Science door R. E. L. Dit artikel stelt het belang aan de orde van de culturele studies als een discipline van het personalistisch belang en het historisch aspekt van de tijd noodzakelijk als een tegenwicht voor de impersonalistische en niet-historische visie op de ti jd van de natuurwetenschappen. Het zet aan tot begrip voor de sociale wetenschappen als zijnde even zo objectief en van levensbelang voor ons begrip voor het verleden en de kontrole over de toekomst.

Sociologie

Times of our Lives: Een sociologische verkenning over het onderwerp van de tijd met de stelling dat de meeste van onze tijden van leven een cyclische kwaliteit hebben. Dit lange artikel in twee gedeelten voert de lezer mee door alle onderwerpen, van circadiaanse ritmen tot de implicaties van de spraakmakende onwetendheid op dit punt. Ontleend aan Professor M. C. K.'s "A Sociological Tour Through Cyberspace" Department of Sociology & Anthropology, Trinity University,Texas.

Recht

Cybertime, Cyberspace and Cyberlaw door M.E.K.: "Cybertijd neemt niet de klokkentijd weg en vervangt ze ook niet; niettemin kan ze ook een nieuw stel van interakties met de tijd opleggen aan een temporeel model waarvan we aannemen dat het deel uitmaakt van de gefixeerde natuurlijke orde, meer dan van een veranderlijke cultuur." par 26. Dit artikel verbindt het begrip van de tijd met het rechtsbegrip en doet een voorstel tot een serieuze betrokkenheid wat betreft de mogelijke gevolgen van de cybertijd.

Natuurkunde

Time.(by: G. J. W. Imperial College of Science and Technology). Dit artikel benadrukt het belang van waarnemer-afhankelijke timing als een gevolg van de moderne revisie van het tijdbegrip.

Natuurkunde

 A Walk Through Time - Dit artikel beschrijft de geschiedenis van de tijdmeting vanuit het perspektief van het komen tot een betrouwbare klok. Door NIST, National Institute of Standards and Technology, die de atoomtijd bijhouden.

Filosofie

An Integral Theory of Consciousness door K. W. Een bekende bewustzijnsonderzoeker verschaft uitleg over de verschillende wetenschappen betrokken bij het begrip van het bewustzijn en de vele dimensies ervan.

Filosofie

The Spectrum of consciousness: Integral psychology and the Perennial Philosophy. Hoofdstuk 1 van: The Eye of The Spirit by K.W. Dit artikel beschrijft het zogeheten Human Consciousness Project, een "master template" van de verschillende stadia, structuren, en bewustzijnstoestanden waaruit een "Perennial Philosophy" van de mensheid naar voren treedt bestaande uit variaties op de tradities van de grote wijsheid. (vergelijk: "The Game of Order"). Voor de mogelijke corruptie van deze 'holarchie' doet de auteur een suggestie zich niet te ontdoen van de holarchie per se, maar om hun arrogante 'holons' een halt toe te roepen (en ze te integreren) ten einde de historische collectieve ontsporing in onze moderne psychologie te boven te komen.

Filosofie

Apollo and Dionysus: van Krijg tot Assimilatie in De geboorte van de Tragedie en Voorbij Goed en Kwaad. Door B.B. 'Apollo's essentiële wapen aanvaardend en transformerend, is Dionysus bij monde van de filosoof in staat te zeggen: - en welk masker hij draagt, kunnen we niet zeggen, - : "Met een zo strak gespannen boog kunnen we nu schieten op de verst verwijderde doelen."

Geschiedenis

Worldbook on Time &Calendars: een kort historisch overzicht van de verschillende kalendersystemen van de verschillende wereldculturen. ( Worldbook is een multimedia encyclopedie).

Geschiedenis

Time and its role in the history of thought and action (ontleend aan de Encyclopedia Britannica). Dit artikel bespreekt de geschiedenis van het denken over de Tijd waarbij proces-filosofen worden onderscheiden van de filosofen van de veelvoud, filosofen van het eeuwige leven en filosofen van de wedergeboorte in de stroom van de tijd. Het voorwetenschappelijke begrip van de individuele ervaring van de werkelijkheid naar tijd en tijdloosheid wordt afgeschilderd als de grond voor de tweedeling tussen hen die er een cyclische visie op nahouden en zij die er een één-richtings visie van de tijd op nahouden. Ondanks het oorspronkelijke westerse religieuze een-richtings denken, heeft het cyclisch begrip van de tijd , zo houdt dit artikel staande, gewonnen aan aanhang. Met de Grieken zich bewegend tussen liefde en wedijver (onze Ying & Yang) in tegenstelling tot de ontkenning van beweging en veelvormigheid, bestond er de suggestie dat de gang van de tijd de essentie van de werkelijkheid is. Het Christelijke een-richtings denken wordt daarbij herkend als apocalyptisch en leidend tot crisis en ineenstorting wat eveneens wordt beschreven in de moderne sociale theorie. Moderne wetenschappelijke begrippen worden beschreven als systemen vormend die over de tijd heen konstant blijven en daarbij aanleiding geven tot een ander soort van metafysica.

Geschiedenis

 A Brief History of Time From Thales to Callippus by C. W. : Een kort overzicht van de geschiednis van ons westers tijdsbeheer. Vanuit het standpunt van de oude griekse filosofen worden zo onderwerpen aangesneden in de ontwikkeling van ons moderne tijdsbewustzijn. Met de oude filosofen die de basis vormden voor het moderne begrip van de chronologie wordt uitgelegd dat veel afhing van een kalender die juist was voor de landbouw.

Medische Psychologie:

Drugs, addiction and control: Door R.M. Redenerend naar aanleiding van de film The Insider wordt het onderwerp van de soft-druggewenning besproken in het licht van een voorwereldlijke roofdier-neurose die ons bewustzijn zou verduisteren als ook ons geweten in relatie tot de natuur en de nodige menselijke waarden om uit de duisternis van het drugsmisbruik, de politieke besluiteloosheid en de legale oorlogsvoering tegen burgers te geraken. De konklusie is dat men via vertrouwelijke kennis erin moet slagen te genezen van de neurose en dat wettelijk gezien men de dokter moet raadplegen als de autoriteit in geval van legaal druggebruik.

Alien Frequencies and Aids by R.M.. Dit artikel benadrukt het belang van het alert zijn op de thema's van de cinema die het analytisch materiaal vormen van waarschuwingssignalen van - in dit artikel - een afwezigheid van relativiteit in ons respekt voor de tijd. De angst voor buitenaardse frequenties en een geneesmethode voor de besmetting met het HIV-virus wordt besproken naar aanleiding van een s.f. film.

Management:

eTime: The Need for a Cybertime Epoch. By Dr. J. P. S. (Professor aan het Indian Instituut voor het Management, Ahmedabad). gebaseerd op een bespreking van ' the Concept of Time in Philosophy, Physics, Biology and Psychology,' het geschrift dat beweertt dat ontwikkelingen in de Cyber-connectivity de absurditeit aan het licht brengen van het behandelen van Tijd en Ruimte als een enkelvoudige dimensie. Het geschrift onderzoekt tevens de verschillende tijdmaten die momenteel gangbaar zijn en argumenteert dat geen van die maten beantwoord aan de eisen die de commercie en de wet stelt aan transacties die plaatsvinden in de cyberruimte. Het doet de suggestie dat cyber connectivity de wetenschappelijke wereld een unieke kans biedt om de Tijd los te koppelen van het ruimtebegrip en het van de Geo-link te bevrijden. Zo komt het derhalve tot een voorstel voor een nieuwe tijdmaat en een nieuw tijdperk, genaamd eTime die wordt ingevoerd om aan de behoeften tegemoet te komen van een Cybertijd tijdperk. Het artikel stelt verder voor dat het veronderstelde nulpunt van de eTijd ofwel het begin van het begrip van de Cybertijd zou moeten aangegeven ofwel zou moeten worden aangeduid door het begrip van de cyberruimte van het Defense Advanced Research Project Agency of door het tijdperk van het tekenen van een 'Een onafhankelijkheidsverklaring van de Cyberruimte', b.v.. vr, Feb 9, 1996 17:16:35 +0100 te Davos, Zwitserland.

Management:

Bhagavad Gîtâ en Management door: M.P.B. (Hoofd Technisch Onderzoeker in ruste voor de regering van Kerala in India).

Tijdsmanagement is een systematische manier om alle activiteiten te verrichten in welke bereik van menselijke inspanning dan ook. Het westerse management-idee van welvaart voor sommigen voor enige tijd is volledig mislukt in haar opzet om een garantie te bieden van een beter individueel bestaan en een grotere sociale welvaart. De wanhopige positie van Arjuna in het eerste hoofdstuk van de Gita is kenmerkend voor deze menselijke situatie welke zich vroeg of laat kan voordoen in het leven van iedere man van daadkracht. Heer Krishna in de Gîtâ adviseert hoe te managen terwille van een betere tijd. Zijn Tijd.'

Filosofie:

Een Kleine Filosofie van de Vereniging door: A.M.

Men kan zich verenigen in het privé met een huwelijk, in de arbeid met een arbeidscontract, in de politiek met een politieke partij en in de geest met een religie. Maar wat is nu eigenlijk de filosofie van al die vereniging? Hoe zijn die verenigingen zelf weer verenigd als één cultuur, wat weerhoudt ons en verward ons in het ons verenigen en is er zoiets als een algemene orde van vereniging? Of wat is het belang van het persoonlijke tegenover het onpersoonlijke in vereniging, over welke normen en waarden hebben we het, wat is de theorie en wat is de praktijk? Hoe hangt het allemaal samen en hoe laat zich dat politiek vertalen? Dit betoog biedt een korte samenhangende visie, een filosofie van vereniging als de oplossing, voor dit complexe probleem.

Biologie/ethiek:

Geweldloosheid en vegetarisch delen door: M.L.

Bij een geweldloze levensstijl hoort ook het niet onnodig van geweld zijn tegen de natuur in het algemeen en tegen dieren in het bijzonder en dat je dus een vegetariër bent, iemand die geen vlees eet. In dit overzichtsartikel over vegetarisme wordt het verband gelegd tussen geweldloos delen in de zin van een vegetariër zijn, en respect hebben voor de natuurlijke tijd van de zon en de maan in relatie tot de ether.

Ecologie/natuurkunde

De Energiekwestie en de Orde van de Tijd
- Het paradigma voor de Nieuwe Wereldorde
door: R.M.

Er moet een nieuwe energiepolitiek komen, een politiek gericht op een meer duurzame energiewinning. Daarvoor moeten we begrijpen welke vormen van duurzame energie er bestaan: er bestaat een keuze uit een directe winning uit de oerbron of de indirecte winning uit een bemiddelend, materieel aanwijsbaar medium als de zon, de wind of het water. Een nieuwe energiepolitiek levert een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van omgaan met de tijd op: een ander paradigma dat niet zonder meer wordt begrepen of ingang kan vinden. De nieuwe vindingen wat betreft de directe winning van duurzame energie vragen om een duidelijke formulering van die nieuwe manier van denken. Deze manier van denken vinden we in Einstein's begrip van de relatieve ether dat van toepassing is op deze vindingen. Het maatschappelijk succes van een dergelijke nieuwe energiepolitiek hangt af van verschillende overwegingen van orde wat betreft de economie, de politiek, de wetenschap en de religie. Concluderend mag er gesproken worden van een nieuwe, syncretische benadering in de liefde voor de kennis die een mens tot mens maakt: de filognosie als de verzamelterm voor alle kennisgebieden gemoeid met het nieuwe paradigma van de relatieve ether

 Filosofie

Van Wie is de tijd? -  J. H.

Lezing op symposium over cognitie in kunst en wetenschap,
Groningen, 3 oktober 2008.
Van wie is de tijd? Op zich lijkt dit een eenvoudige, bijna overbodige vraag. De tijd is van ons, zou je zeggen, want de tijd is van een ieder die leeft. Leven zou je simpelweg als de hoeveelheid tijd die iemand toebedeeld krijgt kunnen omschrijven, tegenwoordig als je geluk hebt zo’n vijfenzeventig jaar. Dit antwoord zegt welliswaar iets over de verwachte duur van de tijd waarover we gemiddeld tijdens ons leven menen te kunnen beschikken, maar vertelt ons nog weinig over de ervaring van die toegemeten portie tijd zelf.
Zie ook video 1 & 2 naar aanleding van haar boek Stil de Tijd, en site.Ruimte en Tijd - de vierde dimensie in de kunst - door M.R.P

Vandaag de dag is het gebruik maken van de theoretische vierde dimensie in de kunst vaak voorkomend. Maar waar vindt dit zijn oorsprong? Het door kunstenaars verwerken van de vierde dimensie in de jaren tien en twintig had andere intenties dan dat dit nu heeft. Daarom moet je het ook in de toenmalige context zien. site.
Voeg uw eigen artikel rechtstreeks online toe:

ga naar de

add-url-pagina van de :Linking Bibliotheek

Filosofie/natuurkunde

Van Vyâsadeva tot Prigogine: Wat is Tijd? door: R.P.B.A. M.  & H. P.B.M. N.

In dit artikel worden de verschillende filosofische, theologische, literaire, spirituele en natuurkundige ideeën besproken wat betreft het begrip tijd, van de vroegste inzichten uit de Vedische cultuur van Vyâsadeva tot aan de modernste van Ilya Prigogine en andere moderne denkers over en onderzoekers van de
tijd.

          

  

 
 

© 2001 De Orde van de Tijd