musicbutton

 

Ontwerp 1: De Cakra (sterrendatum) Tempometer
click in afbeelding voor een beschrijving.*

  clockdesign

    Zo beweegt de klok:
    Rode ster: de wijzers (de draaiing van de aarde).
    Gele ster: de sterrenhemel(Eén draaiing perjaar).

Klik voor meer detail van de schaal en een pols-model van de meter de originele tekening.

Zie ook de eerste lopende Tempometer op het internet in functie. Er zit een formulier bij waarmee u aan de hand van uw lengtegraad de Tempometer met uw plaatselijke zon gelijk kan zetten (m.i.v. een webmaster's download).

Zie ook het software-ontwerp voor de Tempometer die de systeemklok van de computer verandert in een zonnewijzer.

Zie ook de Wiki-pagina voor de Tempometer.

 


1 Cakra (Engels: Stardate) (algemene informatie):

Het ontwerp betreft een concept van tijdbeheer dat gekenmerkt wordt door een reductie van de complexiteit van het standaard-beheer door middel van het aannemen van een gemeenschappelijke noemer voor alle mogelijke begrippen van culturele tijd. In feite is de meter een astrarium, een klok die met behulp van een computer kan worden geprogrammeerd, die de relatieve posities aanduidt van de hemellichamen waarnaast op een digitaal display in principe ieder cultureel begrip van tijd kan worden weergegeven. Het basis-idee dat leidde tot het ontwerp is de behoefte aan duidelijkheid ten gunste van een wereld-begrip van tijdbewustzijn. Hoewel in eerste instantie het moeilijk mag lijken om de tijd van alleen de meter af te lezen naar de oude konditioneringen van de klokkentijd, zal met een beetje oefening het snel duidelijk zijn dat trouw aan de objectieve positie van de aarde t.o.v. de zon en de sterren een natuurlijke, ondubbelzinnige en eenvoudige aangelegenheid is.

 

Het geheim van de meter schuilt in de schaal die zowel de dagorde vertegenwoordigt in 24 uren als de orde van het jaar in 12 maanden 24 15-daagse perioden en zes dagen om een twee-maandelijks seizoen weer te geven. Op deze manier is er slechts één tijdindeling voor zowel de klok als de kalender terwijl tegelijkertijd de differentiatie van de klok dramatisch is verbetert. Het eerste geeft het voordeel van het overeenstemmen van weekdagen en data een einde makend aan de verwarring van een dubbele verdeling van data en weekdagen, terwijl ten tweede, waar de oude klok alleen kon differentiëren binnen een periode van twaalf uur, de Cakra(de sterrendatum)-timer differentieert voor de duur van een geheel kalenderjaar. Aldus is er, slechts na één jaar de zelfde positie van de klok herhaald te hebben, voor ieder tijdstip binnen de periode van één jaar een unieke tijd-identiteit gecreëerd zonder uit te lopen op meervoudige schalen. De beweging van de klok daarmee is tweevoudig : de wijzers draaien naar rechts (de kleine wijzer één omwenteling per etmaal op een 24-uurs-schaal) terwijl de schaal per jaar één keer linksom draait. Dit wordt weergegeven door het geanimeerde Logo van De Orde: de gele ster symboliseert de sterrenhemel waarbij de gele ster naar links draait terwijl de draaiing van de aarde met de wijzers wordt gesymboliseerd door de rode ster die naar rechts beweegt. De digitale display is bedoeld voor de aanpassing aan het gangbare systeem van tijdbeheer. De meter, die daarmee een duidelijke keuze biedt van verschillende tijdvormen om te vergelijken met de "cakra" representatie van de astrarium-schaal, stelt ieder bewustzijn van de tijd veilig, of het nu natuurlijk of cultuur-gebonden is. Het basis-idee wat betreft het bewustzijn is dat het hebben van een kans om de eigen favoriete vorm van tijdrespekt te vergelijken met de astrarium-representatie, de individuele persoon en mogelijk de hele mensheid kan redden van het onbewuste van eenzijdige (en egoistisch opponerende) begrippen van tijdkonditionering.Cakra is Sanskriet voor wiel of schijf. De naam heeft betrekking op de roterende sterrenhemel . Omdat de schaal sterrendagen toont en niet de bekende zonnedagen wordt de meter ook wel sterrendatum genoemd. De sterrendatum-kalender wordt getransponeerd naar een zonne-(cakra-)kalender (zie tabellen) en weergegeven in de onderste digitale display ingesteld middels de tijdmodus kalender._*_

 

2 Tempometer:

De sterrendatum (Cakra)-timer wordt tempometer genoemd omdat die het tempo van draaiing van de sterrenhemel afmeet (de schijf van de schaal) in verhouding tot de aarde (kleine wijzer) en de zon (de middagpositie wordt aangegeven door het middelste gele driehoekje). Eens in de zeventig jaar verschuift de sterrenhemel, vanwege de precessie van de equinox, één sterrendag. Dit wordt aangeduid onder verjaardag (de meter kan ook worden geherprogrammeerd om in respekt met de precessie te worden gefixeerd op de sterrenhemel in een modus genaamd eeuwig, maar dat geeft het nadeel van het door het jaar heen verschuiven van de seizoenen, een praktijk die door de gregoriaanse hervorming is afgeschaft.). _*_

 

3 De sterrendatum-schaalschijf:

De sterrendatum-schaalschijf toont de sterrenhemel ten opzichte waarvan de verdeling van het jaar overeenkomt met die van de dag (zie over precessie onder 2). Hij toont 366 sterrendagen verdeeld in zes tweemaandelijkse seizoenen van zestig dagen. Ieder seizoen heeft een aparte sterrendag om mee te beginnen. Het middelste gele driehoekje dat normaal gesproken op de streepjes de dag aanduidt is één dag voor de sterrendag waarmee een nieuw seizoen begint tussen de streepjes geplaatst (alleen in originele tekening). Eén seizoen bestaande uit vier vijftiendaagse perioden vormt acht weken met vier extra 'vijftiende dagen'. Iedere dag beweegt de schijf met de gele ster één stap naar links, daarmee gedurende één jaar een hele draai linksom makend zoals in het geanimeerde logo van De Orde om de progressie van de zon in verhouding tot de sterren aan te geven (de sterrendatum).Als men een sterrendatum-verdeling van 366 dagen transponeert naar een zonnedatum verdeling komt men uit op een (cakra) zonnedatum-kalender die alleen van de sterrendatum kalender verschilt wat betreft de midzomer sterrendag die het begin van het vierde seizoen aangeeft.(zie tabellen). Dit wordt weergegeven in de onderste digitale display in de tijdmodus kalender (die de kalender van de ingestelde tijdmodus vervangt) en de cakratijd._*_

 

4 De zonne-ring:

De positie van de zon wordt aangeduid met vier driehoekjes op de zonne-ring. Het middelste gele driehoekje geeft de positie van de middag-zon aan, terwijl de andere twee gele driehoekjes de de tijd van zonsopkomst en zonsonderganmg weergeven. Het zwarte driehoekje geeft het midden van de nacht aan. Onder de tijdmodus maan wordt de middagpositie van de zon alleen maar door de richtstreep (20) aangegeven, terwijl de driehoekjes dan worden gebruikt voor het aangeven van de positie van de maan. De maanfase wordt apart aangegeven door 21.

5 Schema-ring:

De buitenste schema-ring is er om aan te geven op welk (zonne-)tijdstip van de dag men wenst te ontwaken, te oefenen , het ontbijt klaar te maken, te ontbijten, naar je werk te gaan, te pauzeren, etc. (hier aangegeven door groene punten). Voor iedere positie kan een apart alarm worden ingesteld. _*_

6 De kleine wijzer:

De kleine wijzer die naar rechts beweegt zoals de rode ster in het geanimeerde logo van De Orde toont de positie van de aarde vanuit het gezichtspunt van de eigen lengtegraad, op schaal de sterrenuren van een sterrendag aangevend. De kleine wijzer maakt per etmaal één draai naar links op de 24-uurs schaal. Dit wordt wordt gedaan in ware sterrentijd (ware siderische tijd). _*_

7 De grote wijzer:

De grote wijzer laat de voortgang zien van de sterrenuren in een sterrendag. Op een schaal wordt dit aangegeven in 48 sterren-minuten. _*_

8 De secondenwijzer:

De secondenwijzer toont het verloop van een sterrenminuut die bestaat uit 48 sterren-seconden._*_

9 De seizoenen:

De universeel toepasbare aanduidingen van de twee-maandelijkse seizoenen rondom de schaal betekenen: Na het zuider-solstitium (AS; after south), opwaarts langs de equinox (UE; upward equinox), vóór het noorder solstitium (BN; before north), na het noorder solstitium (AN; after north), neerwaarts langs de equinox (DE downward equinox) en voor het zuidersolstitium (BS; before south). Afhankelijk van de breedtegraad kunnen deze seizoenen lokaal worden gelabeld als voorzomer, nazomer, herfst, voorwinter, nawinter en lente. _*_

10 Bovenste digitale display:

Boven de schaal is er een digitale display waar de verschillende soorten van tijd (de tijd-modi) worden getoond. _*_

11 Onderste digitale display:

Onder de schaal is er een tweede digitale display waar de verschillende kalenders worden getoond die variëren met de verschillende soorten van tijd. D en M geven de gregoriaanse dagen en maanden aan. Schrikkeldagen tonen een L (leap) als de datum-schijf één dag wordt stilgezet om één maal in de vier jaar te schrikkelen. Naar de logica van de meter vindt het schrikkelen plaats aan het eind van het (astronomische)jaar (22dec) terwijl de z.g. centurion-regel voor de schrikkelcorrectie meer regelmatig wordt gerespekteerd door het overslaan van één schrikkeldag in de 128 jaar rekenend vanaf het jaar 0 (gegeven het handhaven van de christelijke jaartelling). Natuurlijk kan dit ook worden gerationaliseerd door het jaar 0 in te stellen op een zekere postie van de aarde t.o.v. de sterrenhemel met respekt voor de regelmaat van de precessie. Opties van kalender en tijd-beheer kunnen willekeurig worden geherprogrammeerd om iedere subculturele voorkeur van dienst te zijn terwille van een zeker meter-programma (voor dit doel is er in de hardware van de meter voorzien in een aansluiting om met een computer verbinding te maken).

De aanduidingen voor de cakrakalender zijn: FD 1-24 om aan te geven welke vijftiendaagse periode men zich in bevindt, terwijl de extra vijf dagen voor de cakra -seizoenen (volgend op FD 4,8,16,20 en 24) worden aangegeven met de symbolen van het seizoen (behalve AN). Zie tabellen voor een lijst met de cakra-kalender in verhouding tot de gregoriaanse kalender. _*_

12 Stel-in knop:

Met deze knop wordt een menu getoond die een keuze biedt van instellingen nodig om de timer op de juiste wijze met de hand in te stellen voor zover een gebrek aan radiografisch automatische instelling dat noodzakelijk maakt. _*_

13 Display raam:

Het display -raam toont wat de knoppen erboven oproepen. Het wordt gekontroleerd door de knoppen selecteer, stel in en pas aan. Het display dat de settings toont biedt de datum (meestal automatisch), de standaard-aanduiding van de tijd (ook automatisch), ooster/westerlengte en noorder/zuiderbreedte (met gps ook automatisch). De feitelijke tijdreferentie voor de meter wordt ingesteld onder de tijdmodus wereldtijd ofwel GMT wintertijd._*_

14 Selecteer knop:

Met de kop selecteer kan een item getoond in het display-raam worden geselecteerd. _*_

15 Stel-in knop:

Met de knop stel in kan een gekozen en eventueel aangepast item worden ingeschakeld. _*_

16 Pas-aan knoppen:

Met de knoppen + en - kan het geselecteerde item in sommige gevallen worden aangepast. _*_

17 Rotaties knop:

Met de knop rotaties toont het raam het rotaties-menu door middel waarvan de meter op verschillende manieren kan worden gedraaid zodat een andere kijk op de zaak de voorkeur kan krijgen.:

 

Rotatie speciaal zal de schema-instellingen op de schijf fixeren.
Rotatie special-stel-in zal de schema-ring in iedere gewenste stand draaien.
Rotatie nacht zal de meter op de kop zetten om middernacht met de zwarte driehoek bovenaan te kunnen aanduiden.
Met de aanduiding dag kan de meter in de normale positie worden teruggebracht, de sterrendatum met de middelste gele driehoek aanduidend.
Siderisch toont de positie van de schijf in termen van een normale klok die de ware siderische tijd aangeeft. Nummer 24 zal worden gefixeerd in de bovenste midden-postie, terwijl de aanduidingen voor de zon en het dagschema van dag tot dag zullen verschuiven.
Met hele uur zal de meter midden-boven worden gefixeerd met het lopende uur. Praktisch betekent dit dat de grote wijzer opwaarts wijzend wordt gefixeerd, met alle andere aanduidingen met de tijd veranderend.
Met draai om kan de meter in iedere gewenst positie worden gedraaid, e.g. om de eigen geboortedatum aan te duiden.
Met de instelling automatisch zal de meter automatisch bij zonsopkomst en zonsondergang omdraaien.
Met verjaardag, zal de meter de sterrendatum boven plaatsen die het midden van de melkweg aangeeft. Dit is nodig om rekening te kunnen houden met de precessie van de equinox die iedere zeventig jaar één sterrendag verschuift.
Met schemer kan de meter worden ingesteld om midden-boven ofwel zonsopkomst (O) ofwel zonsondergang (A) aan te duiden. Voor iedere rotatie zal de meter automatisch de reeds ingestelde alarm-instellingen erbij aanpassen. _*_

18 Tijdmodus knop:

Met de knop tijdmodus, kan de digitale verrekening van de tijd worden ingesteld.

Lokale tijd, zal de positie van de meter interpreteren in termen van gemiddelde lokale tijd met de gregoriaanse kalender.
Wereld-tijd, zal GMT geven met uitsluiting de zomertijd, als standaardreferentie van meting voor alle plaatsen op aarde.
Ware tijd zal digitaal de tijd van de zon geven tesamen met de gregoriaanse kalender. In de afbeelding wordt een voorbeeld getoond van hoe de verschillende instellingen overeenkomen met een aanduiding van de ware tijd (TT, true time) en de ware siderische tijd op de meter.
Cakra tijd zal digitaal de ware siderische tijd aanduiden zoals aangegeven op de meter. Vanwege het geringe verschil tussen de schaalindeling van de meter en de 24-verdeling door de wijzers zal de overeenkomst tussen de cakra-tijd op de meter en de digitale aanduiding nauwelijks merkbare afwijkingen vertonen. De verdeling van het jaar in 15-daagse perioden zal op de onderste display worden weergegeven: de cakra-kalender. De vijftiende dag zal worden aangeduid met FD (fifteenth day), de extra dag voor het seizoen met de symbolen voor de seizoenen en de schrikkeldag met een L (leap).
Zone-tijd zal de standaardtijd geven met inbegrip van de zomertijd met de gregoriaanse kalender.
Sterrentijd zal op de display de gemiddelde sterrentijd tonen tesamen met de gregoriaanse kalender.
Arabisch zal digitaal de ware tijd tonen gefixeerd op de ondergaande zon met nummer 12. Ook zal op de onderste display de maankalender worden weergegeven.
Kâla zal een andere verdeling geven in minuten en seconden (75 ksana-sec/ 30 laghu-minten) voor een normale verdeling van 24 uren (muhurta's).. Dit met inbegrip van een maankalender op de onderste display.
Chrono zal de digitale display in een chronometer veranderen gekontroleerd door de knoppen selecteer, stel in en pas aan.
Met kalender is het mogelijk de reguliere display van een andere kalender te overtreffen met de cakrakalender.
Maan zal de positie tonen van de maan middels de aanduidingen normaal gebruikt voor de zon, terwijl de schijf zijn positie zal behouden zodat de zon als voorheen zal worden gerespekteerd maar dan aangegeven met de richtstreep (nr 20) en de eventuele schema instelling. _*_

19 Alarm/stel in

Met deze knop kan het menu voor het instellen van het dagschema worden getoond waarvoor bij iedere aparte instelling een alarm kan worden afgeregeld.

 

 

 

 

 

 
De aanduidng zon O/M/A maakt het mogelijk om een alarm in te stellen bij zonsopkomst , het middaguur of de zonsondergang afzonderlijk of in combinatie (O, M, A, OM, OA, MA, OMA, geen).
Met standaard kunnen de instellingen van het dagschema worden gefixeerd op de standaardtijd in plaats van op de reguliere ware-tijdfixatie. _*_

20 Richtstreep

Dit kleine streepje is nodig om het midden aan te geven met bepaalde rotaties van de meter. _*_

21 Maanfase indicator

Deze indicator toont de fasen van de maan en kan niet worden gemanipuleerd behalve dan door het invoeren van de verkeerde gegevens onder instellingen. Een maansverduistering zal resulteren in een donker raampje van de indicator (zons-verduisteringen zijn niet inbegrepen bij de meter daar ze van zichzelf dominant genoeg zijn). _*_

 

Een ieder geinteresseerd in dit ontwerp terwille van publicatie of fabricage wordt vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met De Orde van de Tijd._*_

 

 

              

 

 

©De Orde van de Tijd