musicbutton

 


 

 


 
DE BEDOELING

De bedoeling van deze site is om duidelijk en ondubbelzinnig instructie te verschaffen over de filognosie zoals uitgedragen door De Orde van de Tijd. De Orde van de Tijd stelt de wetenschap, de politiek, de spiritualiteit, het persoonlijk belang, de kunst en het surfen voor van een alternatief tijdbewustzijn. Voor dat doel zijn er e-boeken, ontwerpen, artikelen, definities, tijdtabellen, een menswetenschappelijke linkingbibliotheek voor het zoeken op het internet en zelfs een spel voor het zoeken naar gelang uw identiteit naar uw levensopdracht. De complexiteit en de verscheidenheid van de Orde van de Tijd verduistert mogelijk de eenvoud van haar fundamentele uitgangstellingen. Om duidelijkheid te verschaffen over deze eenvoud biedt deze site duidelijke, rechtstreekse antwoorden en vragen van fundamentele aard die helderheid zullen verschaffen over bewustzijnsbegrippen als discipline, dualiteit, bevrijding, orde, etc.

De bedoeling van dit alles is te komen tot een betere (meer bewuste, gewetensvolle, interactieve, juiste, rechtzinnige, vreedzame, verantwoordelijke, beschaafde, welvarende, niet-destructieve, creatieve, progressieve, spirituele, hoopvolle, bevrijdde, strevende, geïnspireerde respectvolle, liefdevolle etc.) menselijkheid en uiteindelijk een wereldorde die recht doet aan de volledige verscheidenheid van niet alleen maar onze menselijke natuur.

Het moet goed worden begrepen dat deze filognosie van een hoofdzakelijk non-profit georiënteerd internet platform is (behalve dan wat .com boekenverkoop misschien) zonder een specifieke politieke, therapeutische of religieuze bekentenis. De tegenstelling van de politiek, de ongelijkheid van de therapeutische relatie en de rituelen van het religieuze vormen niet het doel (hoewel ze tijdelijk een middel voor een doel kunnen vormen). Het is de bedoeling de onafhankelijke, volwassen zelfverwerkelijking van ieder individu op een eveneens wetenschappelijk verantwoorde manier tot stand te brengen en aldus een betere wereld te hebben. Alhoewel er sprake kan zijn van formalisaties van sociale aard met de Orde van de Tijd, moet steeds worden onthouden dat het (herstel van het respect voor het) ecologisch regime van de natuurlijke orde het uiteindelijk doel van een dergelijke formalisatie is en dat die is gegrondvest op het individuele regime van het zich vrij zelfverwerkelijkende individu.

   

 

 

        

 

©DE ORDE VAN DE TIJD          
webmaster:
feedback          
Voor meer info en persoonlijke kontakten zie de
Filognostische Associatie